Boys and Girls Basketball: Devils Lake vs. Fargo Davies
Location KZZY-FM