Girls Basketball: Devils Lake vs. Valley City
Location KZZY-FM